مشتریان ما

سایان کارت

مطالعات شناخت محيط دروني و بيروني

شرکت الکتروپیک

بررسی جایگاه شرکت الکتروپیک در سه بخش مصرف کنندگان، سازندگان ساختمان، و فروشگاهها

شرکت رعد الکترونیک

طراحي و استقرار سيستم بازاريابي نوين

شرکت پیشرانه

مطالعات محیط داخلی و خارجی

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار