مشتریان ما

مهیا پروتئین

امکان سنجی طراحی کانال توزیع جدید

شرکت ویکتوریا

مطالعات محیط داخلی و خارجی

شرکت لینانیک

بررسی اندازه و سهم بازار لینا و رقبا و رفتار مصرف کنندگان

آیسودا سالار

مطالعات محیط داخلی و خارجی و تدوین استراتژی بازاریابی

شرکت پگاه فارس

بررسی و اندازه گیری رضایت مشتريان، كاركنان و ذینفعان

شركت درنا

مطالعات شناخت محیط درونی و بیرونی با نگاه بازاریابی

شرکت بهپرور

بررسی بازار محصولی خاص به منظور ورود به بازار

شرکت اصالت

بررسی وضعیت برند اصالت در بازار

شرکت پگاه تهران

بررسی کشوری اندازه وسهم بازار شرکتهای صنعت لبنی

بررسی واندازه رضایت مشتریان ,کارکنان و ذینفعان

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار