مشتریان ما

فیلتر سرکان

بررسی جایگاه برند در سه بخش صاحبان خودروهای سبک، صاحبان خودروهای سنگین و تعویض روغنی ها

گروه خودروسازی مدیران خودرو

بررسی شبکه نمایندگان گروه خودروسازی مدیران خودرو

رایان سایپا

تست ایده خدمات لیزینگ عملیاتی

شرکت پیروزان صنعت

مطالعات محیط داخلی و خارجی

شرکت الدورا

بررسی سهم بازار شرکت الدورا و رقبا و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار