مشتریان ما

زرین سلولز (برند مای بی بی)

بررسی نگرش مادران فرزندان 0 تا 3 سال درباره محصول جدید

سنجش فاکتورهای مرتبط با تبلیغات و اثربخشی تبلیغات پیشین مای بی بی

بررسی نگرش مادران فرزندان 0 تا 2 سال درباره محصول پوشک با لایه تنفسی

مرسی

بررسی سهم بازار مرسی و رقبا

Body Shop

بررسی مشتریان لوازم آرایشی و بهداشتی لوکس به منظور ورود به بازار

گلپخش اول

بررسی بازار محصول

شرکت Dorco

بررسی بازار و رفتار مصرف کنندگان تیغ اصلاح

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار