مشتریان ما

شرکت آفند شیمی

بررسی قیمت گذاری محصولات برندهای نبرد و ترمینکس و تعیین قیمت بهینه رقابتی

شرکت باریج اسانس

تحلیل رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان

شركت اسوه

آسيب شناسي محصولات دارويي

شرکت جنوبگان

بررسی بازار کود شیمیایی : سهم بازار , وضعیت رقبا و میزان آگاهی از برندها

عضویت های کانون تحقیقات و تبلیغات ضمیر بازار